Register Juridik & Data KB
Ett företag inom juridik & data
Välkommen
Webbhotell
Domännamn
Beställ
Företagets grundidé och policy
Kontakt
Allmänna villkor
Allmänna villkor

Register Juridik & Data Sverige Kommanditbolag – Allmänna Villkor - version 2.17

§1, Allmänt
§1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och Register Juridik & Data Sverige Kommanditbolag, nedan kallat Register, med avseende på abonnemang, däribland innefattat domännamnsabonnemang och till nyssnämnda tjänster därtill hörande tilläggstjänster.

§1.2 Abonnent kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part.

§2, Webbabonnemang
§2.1 För klargörande av vilka tjänster som ingår i abonnemanget hos Register hänvisas abonnenten till separat orderbekräftelse/faktura.

§2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangstiden. Gratis support sker via e-post, telefon och information på Registers hemsida.

§3, Avtalstid
§3.1 Beställningen är bindande enligt tabell från dagen beställningen gjorts.

§3.2 Avtalet löper inititalt på två år och därefter årsvis.

§3.3 Abonnemanget kan sägas upp när som helst, uppsägningstiden är 1 månad. Uppsägning skall ske skriftligen (undertecknad av kontohavaren) via e-post eller telefax.

§3.4 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor till väsentlig nackdel för abonnent eller allvarliga driftstörningar för vilka Register ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande stöningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

§4, Avgifter för abonnemang
§4.1 Avgifter för abonnemang utgår i form av förskottsbetalning via räkning eller faktura. På faktura gäller 20 dagar netto om inget annat avtalats.

§4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt abonnemang, dock ej innan att betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev.

§4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts.

§4.4 Abonnenten skall snarast meddela Register om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 10 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Register medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§4.5 Samtalskostnader eller dylikt från abonnents teleoperatör för uppkoppling till Register tillkommer och ligger utom Registers kontroll.

§4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

§4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan för avgiftshöjningens ikraftträdande.

§4.8 Trafikmängden på webbabonnemang är fri till en skälig nivå.

§4.9 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

§5, Överlåtelse av abonnemang
§5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter Registers medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§6, Registers ansvar
§6.1 Register utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Registers servrar. Register är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkt eller indirekt skada eller ekonomisk förlust på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Register är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Registers datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§6.2 Register avser ej att radera abonnents information, vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedium. Gallring av information såsom loggfiler och skräppostmeddelande kan ske.

§6.3 Då abonnemang upphört genom uppsägning omdirigerar Register inkommande e-postmeddelande under maximalt 20 dagar på begäran därom. Har abonnemanget upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande datorpost.

§6.4 Register hanterar all abonnentinformation så som konfidentiell, detta för att värna om abonnents integritet. Dock kan Register via domstolföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vidare kan abonnentinformation bli publik genom publika databaser över bl.a. innehavare av domännamn.

§7, Abonnentens ansvar
§7.1 Abonnenten förbinder sig att följa svensk och internationell lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på internet.

§7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till internet i dess helhet och ej heller hos Register.

§7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av bl.a. e-postkorrespondens. Abonnent förbinder sig att följa s.k. ”netiquette”, vilket bl.a. förbjuder utskick av s.k. skräppostmeddelanden.

§7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina fil-areor.

§7.5 Abonnenten får inte sälja plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutrymme utan tillstånd från Register. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under Registers domän.

§8, WWW-policy
§8.1 Register vill inte, vare sig själva eller, att våra abonnenter skall figurera i samband med oseriös användning av internet. Register förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler. I vissa fall kan material som ej strider mot svensk eller internationell rätt tillåtas med Registers på förhand skriftliga medgivande.

§8.2 Register har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra abonnenters lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande.

§8.3 Webbabonnemang innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på internet via WWW eller FTP-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av abonnent.

§8.4 Register skall alltid ha direktavtal med ägare till domännamnet under vilket web-sidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

§8.5 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc – till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte webb-ägarens ansvar.

§9 Övrigt
§9.1 All skriftlig korrespondens från abonnent till Register skall ske via e-post eller telefax. Vid händelse av att vanlig postdistribution nyttjas skall detta i förväg ha överenskommits parterna emellan.

§9.2 Vid beställning av domännamn godkännes respektive toppdomäns vid var till gällande allmänna villkor. För domännamn under .se finnes allmänna villkor tillgängliga på www.iis.se.

§9.3 Register har retentionsrätt i abonnents domännamn för samtliga fordringar.

§9.4 Om abonnent önskar att hemsida skapas utifrån att material tillsänds Register, utan att abonnent använder tillhandahållet publiceringsverktyg, äger Register rätt att begära att abonnenten själv lägger upp materialet om det är mycket omfattande. Registers egen hemsida, vid tidpunkt för abonnents beställning, används som utgångspunkt för vad som är en rimlig mängd och eventuellt, om Register så accepterar, även viss omfattning därutöver.

§9.5 Fullständigt material enligt paragraf enligt ovan ska tillsändas Register senast det som inträffar först av 1 år efter dagen abonnents abonnemang ursprungligen börjat löpa eller 2011-12-31.

§9.6 Önskar abonnent att enligt erbjudande kostnadsfritt byta domännamn på abonnemang, ska begäran därom ske senast 6 månader från dagen abonnents abonnemang ursprungligen börjat löpa.

§9.7 Register äger rätt att kräva att betalning erlagts innan Register för abonnents räkning skapar hemsida samt enligt erbjudande kostnadsfritt byter domännamn på abonnemang.

§9.8 Vid händelse av att en association ännu ej hunnit registrerats tillåter abonnent att Register registrerar uppgifter på person med anknytning till associationen. På begäran därom kan överlåtelse till senare registrerad association normalt ske kostnadsfritt.

§9.9 Är abonnent privatperson är distansavtalslagen tillämplig. Abonnent godkänner att Register påbörjar utförande av tjänst under ångerfristen, som därmed ej är tillämplig.

§10 Force majeure
§10.1 Register skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Register skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Register inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§11, Tvist
§11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.


VälkommenWebbhotellDomännamnBeställFöretagets grundidé och policyKontakt